آموزش مذاکره و گفتگو


توضیحات

آموزش مذاکره و گفتگو که با ساختن یک صندوق گفتگو و حضور در کلاس ها و صحبت با دانش آموزان انجام شد.